Individuele coaching

1 sessie

N

Bewustworden van gedrag en patronen

N

Verhelderen van doelen

N

Duidelijke volgende stappen

Factuurgegevens

Jouw bestelling

Product Subtotaal
1-op-1 coachingsessie particulieren  × 1 125,00
Subtotaal 125,00
Totaal 125,00 (inclusief 21,69 BTW (21%))
 • Selecteer je bank

Je persoonlijke gegevens zullen worden gebruikt om je bestelling te verwerken, om je beleving op deze website te optimaliseren en voor andere doeleinden zoals beschreven in ons privacybeleid.

Je bent er bijna!

 

Waar mag ik de checklist naartoe sturen?

Je hebt je ingeschreven voor de checklist. Je ontvangt deze per mail. Dus check je inbox en ook je 'ongewenste mail' folder. Succes!

Je bent er bijna!

 

Waar mag ik de checklist naartoe sturen?

Je hebt je ingeschreven voor de checklist. Je ontvangt deze per mail. Dus check je inbox en ook je 'ongewenste mail' folder. Succes!

Je bent er bijna!

 

Waar mag ik de checklist naartoe sturen?

Je hebt je ingeschreven voor de checklist. Je ontvangt deze per mail. Dus check je inbox en ook je 'ongewenste mail' folder. Succes!

Je bent er bijna!

 

Waar mag ik de checklist naartoe sturen?

Je hebt je ingeschreven voor de checklist. Je ontvangt deze per mail. Dus check je inbox en ook je 'ongewenste mail' folder. Succes!

Algemene Voorwaarden Conciencia Coaching & Training 2022

 

Artikel 1 Overeenkomst, opzegging en opzegtermijn.

 

 1. Overeenkomsten sluit u met eenmanszaak Conciencia Coaching & Training. De overeenkomst wordt aangegaan door middel van een online inschrijfformulier

waarbij u heeft aangevinkt de Algemene Voorwaarden te hebben geaccepteerd, of een overeenkomst per e-mail waarbij de Algemene Voorwaarden zijn

toegevoegd en daarmee van toepassing zijn verklaard. Daarnaast geldt dat, wie een factuur betaalt aan Conciencia Coaching & Training, akkoord is gegaan met de

algemene voorwaarden, zoals ook op de factuur is vermeld.

 

 1. De overeenkomst is een inspanningsverbintenis.

 

 1. Per augustus kunnen jaarlijks de algemene voorwaarden worden aangepast. Wanneer u het niet eens bent met een eventuele aanpassing, kunt u de

overeenkomst opzeggen met een opzeggingstermijn van twee maanden.

 

Artikel 2. Betalingen

 

 1. De verschuldigde betaling dient altijd in zijn geheel vooruit te worden betaald, en wel uiterlijk tien werkdagen voor de eerste sessie van het betreffende

begeleidingstraject of de betreffende cursus, tenzij schriftelijk een betalingsregeling in termijnen is afgesproken of een andere betalingstermijn is overeengekomen.

 

 1. Betaling zal plaatsvinden door middel van overschrijving naar de bankrekening van Conciencia Coaching & Training en Training NL55KNAB0259737852, onder vermelding

het factuurnummer en de naam van de deelnemer.

 

 1. Wanneer voor de vervaldatum het verschuldigde bedrag niet is ontvangen, heeft Conciencia Coaching & Training het recht de deelnemer uit te sluiten van het

verder volgen van het traject, de begeleiding of cursus, totdat betaling is geschied of de overeenkomst is beëindigd.

 

 1. Opzegging van de overeenkomst ten aanzien van een afzonderlijk traject of individuele begeleiding kan alleen uiterlijk tien werkdagen vóór aanvang

van het traject en onder de daartoe bij inschrijving voor dat traject of deze overeenkomst gestelde voorwaarden.

 

Latere opzegging door de deelnemer voorafgaand aan het traject leidt tot een verplichte betaling van 50% van het verschuldigde bedrag.

 

Opzegging na aanvang van het traject zonder tekortkoming van de kant van Conciencia Coaching & Training leidt ertoe dat het volledige bedrag verschuldigd blijft.

 

Opzegging moet altijd per e-mail gedaan worden, met duidelijke vermelding bij het onderwerp dat het een opzegging betreft.

 

 

 1. Het verschuldigde bedrag blijft verschuldigd indien een deelnemer, om welke reden dan ook, één of meerdere malen niet in staat is om aan het traject

deel te nemen. In geval van een ernstige ziekte, blessure of bijvoorbeeld stages in het buitenland, kan hierop een uitzondering gemaakt worden.

 

Een en ander kan alleen bij tijdige melding, en in onderling overleg met Conciencia Coaching & Training. In geval van tijdige ziekte of blessure van alle door Conciencia Coaching & Training ingezette coaches, trainers of begeleiders wordt de mogelijkheid geboden de sessie, cursus of begeleiding op een ander tijdstip in te halen.

 

Bij langdurige uitval van de ingezette coaches, trainers of begeleiders van Conciencia Coaching & Training, zal Conciencia Coaching & Training er zelf toe overgaan het verschuldigde bedrag terug te betalen.

 

 1. Wanneer het verschuldigde bedrag ten onrechte niet wordt voldaan, dan heeft Conciencia Coaching & Training recht op vergoeding van rechtsbijstand en

incassokosten, ten bedrage van 15% van de vordering, met een minimum van 150 Euro (40 Euro voor consumenten), of minder indien Conciencia Coaching & Training daadwerkelijk en aantoonbaar aan minder genoeg heeft om de vordering te innen.

 

Artikel 3. Aansprakelijkheid

 

 1. Deelname aan activiteiten van Conciencia Coaching & Training geschiedt in beginsel op eigen risico van de deelnemer. De deelnemer moet daarom altijd zelf ook goed opletten wat hij of zij doet, zowel voor zichzelf als voor eventuele anderen.Deelnemers moeten zich ten alle tijden houden aan de eventuele

aanwijzingen ten aanzien van veiligheid van de coach.

 

 1. Conciencia Coaching & Training kan eventueel aansprakelijk worden gesteld voor schade, maar maximaal tot het bedrag waarvoor Conciencia Coaching & Training een passende aansprakelijkheidsverzekering heeft afgesloten.

 

 1. Conciencia Coaching & Training is niet aansprakelijk voor vermissing van kleding of andere eigendommen van de deelnemers die zijn achtergelaten in of in de

nabijheid van de gebruikte ruimtes. Ook kan Conciencia Coaching & Training nooit aansprakelijk worden gesteld voor smartengeld of shockschade.

 

 1. De deelnemer is aansprakelijk voor de schade die hij door schuld, opzet en nalatigheid toebrengt aan apparatuur of andere eigendommen van

Conciencia Coaching & Training of andere deelnemers van de activiteiten Conciencia Coaching & Training.

 

 1. Als naast Conciencia Coaching & Training wellicht ook een andere partij aansprakelijk gesteld kan worden (zoals bijvoorbeeld de werkgever die het traject heeft geadviseerd, zorginstelling of doorverwijzer), dan zal de deelnemer altijd eerst proberen de schade te verhalen op deze andere partij.

 

 1. Als de overeenkomst is gesloten door een andere (rechts)persoon, voor een deelnemer (zoals bijvoorbeeld de werkgever voor een werknemer), dan

zal deze, indien hij aansprakelijk is gesteld door een deelnemer (de betreffende deelnemer of een andere deelnemer), niet proberen om deze schade op

Conciencia Coaching & Training te verhalen, tenzij de betreffende (rechts)persoon niet blijkt te beschikken over een passende aansprakelijkheidsverzekering en de

verzekering van Conciencia Coaching & Training wel dekking zou bieden.

 

 1. Conciencia Coaching & Training kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het gebruik van foto’s of filmpjes.Foto’s en films worden nooit gemaakt bij individuele sessies en ook nooit bij activiteiten waarvan deelnemers waarschijnlijk niet willen dat bekend is dat zij eraan mee doen.Wel kunnen foto’s en films worden gemaakt bij groepsworkshops en groepstrainingen Conciencia Coaching & Training gaat ervanuit dat de deelnemers hier geen bezwaar tegen hebben.

 

Is dit wel het geval, dan dienen deelnemers op dat moment zelf expliciet aan te geven bezwaar te maken. Dan zal daar rekening mee worden gehouden,

maar anders gaat Conciencia Coaching & Training er op grond van deze algemene voorwaarden vanuit dat instemming is verleend.

 

Artikel 4. Offertes

 

 1. Offertes zijn altijd geldig gedurende 30 dagen, tenzij expliciet anders is aangegeven. Conciencia Coaching & Training is enkel aan de aanvaarding gebonden als dit binnen deze 30 dagen (of de expliciet aangegeven andere termijn) is gedaan, of indien pas later is aanvaard, maar Conciencia Coaching & Training alsnog

expliciet en schriftelijk het aangaan van de overeenkomt bevestigt.

 

 1. De prijzen van de offertes zijn altijd exclusief BTW voor bedrijven, en altijd inclusief BTW voor consumenten.

 

 1. Een samengestelde prijsopgave verplicht Conciencia Coaching & Training niet om een deel van de overeenkomst te verrichten voor een deel van de prijs, tenzij

Conciencia Coaching & Training daar expliciet en schriftelijk mee instemt.

 

Artikel 5. Relatiebeding

 

 1. Het is deelnemers of hun relaties zoals partners of werkgevers niet toegestaan om met de door deelname opgedane kennis of vaardigheden

Conciencia Coaching & Training concurrentie aan te doen.

 

 1. Het is deelnemers of hun relaties zoals partners of werkgevers niet toegestaan om deelnemers of medewerkers over te nemen van Conciencia Coaching & Training.

 

Privacyverklaring Conciencia Coaching

Versie 1.3 Deze pagina is voor het laatst aangepast op 1-4-2019

Conciencia Coaching, gevestigd aan de Artemissingel 8, 1363 TG te Almere, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

https://conciencia-coaching.nl

Conciencia Coaching
Artemissingel 8
1363 TG Almere
+31(0)641522684
info@conciencia-coaching.nl

Conciencia Coaching garandeert voor zover mogelijk de bescherming van de privacy van alle bezoekers van de site. Dat betekent dat ik ook van mijn samenwerkingspartners maximale inspanningen verlang bij het bewaken van persoonsgebonden gegevens.

Hieronder lees je welke persoonsgegevens ik verwerk, wat ik met deze persoonsgegevens doe, binnen welk wettelijk kader dat gebeurt en wat jij kunt doen als je nog vragen heeft.

Persoonsgegevens die ik verwerk:

Conciencia Coaching verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt.

Persoonsgegevens

 • Om mijn e-Book te kunnen downloaden vraag ik je jouw voornaam en e-mailadres in te vullen op mijn website.
 • Om mijn checklist te kunnen downloaden vraag ik je jouw voornaam en e-mailadres in te vullen op mijn website.
 • Om mijn videoserie te downloaden vraag ik je jouw voornaam en e-mailadres in te vullen op mijn website.
 • Om mijn marktonderzoek goed te kunnen uitvoeren vraag ik je jouw voornaam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer in te vullen op mijn website, wanneer je een contactformulier invult.

 

Doeleinden en grondslag:

Conciencia Coaching verwerkt je voornaam en e-mailadres voor de volgende doeleinden:

 1. om je mijn eBook te kunnen sturen;
 2. om je mijn checklist te kunnen sturen;
 3. om je mijn videoserie te kunnen sturen;
 4. om contact met je op te nemen wanneer je een contactformulier invult
 5. om je tips en informatie te kunnen sturen die aansluiten bij de inhoud van mijn eBook en checklist, bijvoorbeeld in de vorm van mijn nieuwsbrief en/of reclamemateriaal;
 6. om je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;
 7. om je gepersonaliseerde nieuwsbrieven te versturen op basis van jouw interesses (zie ook het kopje profilering);
 8. Je voornaam en e-mailadres gebruik ik voor het verzenden van commerciële nieuwsbrieven en retargeting voor Facebookadvertenties. Ik doe dit alleen met gegevens die ik verkregen heb via het downloaden van gratis documenten, niet met gegevens die via mijn contact- of offerteformulieren binnengekomen zijn.
 9. Je telefoonnummer vraag ik om een telefonische afspraak voor een kennismakingsgesprek te plannen, mijn werkwijze toe te kunnen lichten en jouw vragen te kunnen beantwoorden.

De verwerking van persoonsgegevens voor het doeleinde genoemd onder nummers 1,2 en 3 is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst betreffende mijn e-Book en videoserie. De verwerking van persoonsgegevens voor de doeleinden genoemd onder nummers 4 en 5 geschiedt op basis van mijn gerechtvaardigd belang daarbij. Het is voor mijn bedrijfsvoering belangrijk om aanbiedingen, nieuwe producten en diensten en dergelijke onder de aandacht te kunnen brengen. Ik streef ernaar dit op een zo persoonlijk mogelijke manier te doen, zodat daarmee ook het belang van mijn (potentiële) klanten wordt gediend.

 

Bewaartermijn

Conciencia Coaching bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je persoonsgegevens worden verzameld.

Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor het bewaren van je voornaam en e-mailadres:

Wanneer jij je inschrijft voor mijn nieuwsbrief, automatische e-mail reeksen of aanbiedingen zal ik jouw persoonsgegevens voor de doeleinden genoemd onder nummers 1 en 2 onder het kopje ‘Doeleinden en grondslagen’ bewaren tot het moment dat je je weer uitschrijft voor deze lijst(en) in mijn e-mail marketingsysteem.

Wanneer jij je uitschrijft voor mijn nieuwsbrief, automatische e-mail reeksen of aanbiedingen zullen je persoonsgegevens binnen 3 maanden uit het systeem worden verwijderd.

De persoonsgegevens die worden verwerkt voor de doeleinden genoemd onder nummers 3, 4 en 5 onder het kopje ‘Doeleinden en grondslagen’ worden bewaard tot het moment dat zich het eerste voordoet van de volgende twee situaties: 1) totdat jij je uitschrijft voor mijn nieuwsbrief, automatische e-mail reeksen of aanbiedingen, of 2) totdat ik niet langer een gerechtvaardigd belang heb bij de verwerking van de persoonsgegevens voor de hiervoor bedoelde doeleinden.

 

Profilering

Ik combineer jouw persoonsgegevens uit verschillende bronnen (zoals de gegevens die je hebt verstrekt om mijn e-Book of videoserie te verkrijgen, persoonsgegevens uit je eventuele account en je mogelijke aankopen in mijn webshop) met elkaar, om jou de beste online ervaring te kunnen bieden. Daarbij combineer ik deze gegevens ook met de gegevens die jij hebt achtergelaten op, of via een van mijn websites, te weten:

Door jouw gegevens te combineren, van de websites van Conciencia Coaching, kan ik gepersonaliseerde aanbiedingen en gepersonaliseerde content op de verschillende websites tonen, die aansluiten bij jouw interesses en aankoopgeschiedenis.

Ook mijn nieuwsbrief kan ik op deze manier voor jou personaliseren. Op deze wijze kan ik betere en gerichtere aanbiedingen doen. Zo wordt er voorkomen dat jij content of aanbiedingen op de verschillende websites te zien krijgt, die voor jou minder interessant zijn en voorkom ik dat jij mijn communicatie als SPAM ervaart.

Bij het verzamelen en combineren van je gegevens maak ik gebruik van cookies (zie cookies).

 

Privacybeleid andere websites:

Op https://conciencia-coaching.nl en https://conciencia.nl zijn links opgenomen naar andere websites. Ik ben echter niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van deze websites. Voor meer informatie daarover verwijs ik jou naar de betreffende websites.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Mijn website en/of diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 18 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mijn op via info@conciencia-coaching.nl dan verwijder ik deze informatie.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Conciencia Coaching neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Conciencia Coaching) tussen zit.

 

Delen met derden

Conciencia Coaching verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Conciencia Coaching blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

Je persoonsgegevens worden opgeslagen op de servers van:

 • Enormail BV. De servers van Enormail zijn gevestigd in Nederland. Meer informatie over het privacybeleid van Enormail BV vind je hier
 • Websites voor TherapeutenDe servers van Websites voor Therapeuten zijn gevestigd in Nederland. Meer informatie over het privacybeleid van Websites voor Therapeuten vind je hier

Daarnaast deel ik gegevens, die we verkregen hebben via het downloaden van een gratis document, met Facebook om zo advertentiedoelgroepen te maken. Meer informatie over het privacybeleid van Facebook vind je hier. Jouw gegevens kunnen door Facebook ook worden doorgegeven naar de Verenigde Staten. Ook deze doorgifte van gegevens gebeurt op grond van het EU-VS Privacy Shield Framework. Meer informatie over de doorgifte van gegevens naar de Verenigde Staten door Facebook vind je hier.

Cookies, of vergelijkbare technieken

Conciencia Coaching gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Conciencia Coaching gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan mijn website hebben ik je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Welke cookies gebruiken we op deze website?

Google Analytics

Omdat ik graag wil weten hoe mijn bezoekers de website gebruiken, zodat ik het gebruik van de website kan optimaliseren, gebruik ik Google Analytics. Via deze website worden er daarom analytische cookies van Google geplaatst. De informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. Ik kan je daarom niet persoonlijk herleiden. Meer informatie over het beleid van Google Analytics kun je hieronder vinden.

 

Social media

Ik wil het voor jou graag zo gemakkelijk mogelijk maken om de content van mijn website te delen via social media. Dit kan door middel van een aantal social media buttons.

Van de volgende social media-kanalen hebben ik de button geplaatst. Lees de privacyverklaringen van de respectievelijke social media-kanalen om te weten hoe zij met privacy omgaan. We helpen je alvast op weg door hieronder de links naar de verschillende privacyverklaringen met je te delen:

Facebook

LinkedIn

Twitter

YouTube

Advertentiecookies

Met jouw toestemming gebruik ik, om advertenties beschikbaar te stellen o.a. cookies van Google (DoubleClick) en Facebook (Facebook Custom Audience, Facebook Impressions, Facebook Connect en Facebook Pixel). Deze cookies zorgen ervoor dat voor jou relevantere advertenties worden weergegeven.

Meer informatie over het gebruik van cookies door Google vind je hier. Meer informatie over de cookies van Facebook vind je hier.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door mijn bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@conciencia-coaching.nl .

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Conciencia Coaching zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Conciencia Coaching wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Beveiliging van persoonsgegevens

Conciencia Coaching neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met mij op via info@conciencia-coaching.nl

 

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.